งานชมรมนักศึกษา

            ชมรมนักศึกษาเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาแต่ละจังหวัด ๆ ละ 1 ชมรม เพื่อจัดตั้งเป็นชมรมนักศึกษา และดำเนินกิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการการศึกษา โดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบดำเนินการดังนี้

 1. การฟื้นฟูชมรมนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
 2. กาจัดทกหนังสือรับรองการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
 3. การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติและทำเนียบประธานชมรมนักศึกษา
 4. การตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบการดำเนินงานชมรมนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. การจัดสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง
 6. การให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการชมรมนักศึกษา
 7. การส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรมนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา
 8. การเดินทางไปร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
 9. การขออนุมัติเงิน และคณาจารย์ไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 10. การติดตามผลการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา
 11. การจัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา
 12. การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของชมรมนักศึกษา
 13. การประสานงานจัดนักศึกษาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย