งานอาจารย์ทีปรึกษาชมรมนักศึกษา

              คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนอกจากทำหน้าที่การสอนแล้ว มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2  ปี  มีหน้าที่หลัก 3  ประการคือ  1) ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการประกอบอาชีพแก่ชมรมนักศึกษา   2) เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษา และ   3) เข้าร่วมสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนงานของชมรมนักศึกษา โดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานมีภารกิจ ดังนี้

  1. การสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา
  2. การจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
  3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมชมรมนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา
  4. การเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา
  5. การขออนุมัติให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
  6. การจัดทำสัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา
  7. การติดตามผลการดำเนินงานและการเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา
  8. การสรุปผลและข้อเสนอแนะการเข้าร่วมกิจกรรรมชมรมนักศึกษา