นายตามพงษ์ วงษ์จันทร์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

โทร 02-504-7639

นางสาวสุวรรณี แสงวงศ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา

โทร 02-504-7638

นางชญานิศ เปลี่ยนศรีเมือง

พนักงานมหาวิทยาลัย

นักวิชาการศึกษา

โทร 02-504-7697