โครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา

โครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ชมรมนักศึกษาบริหารงานด้วยความเข้มแข็ง และจัดกิจกรรมนักศึกษาให้แก่สมาชิกของชมรมนักศึกษา  เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนให้มากที่สุด ปัจจุบันยังมี  ชมรมนักศึกษาบางแห่งยังขาดผู้นำที่เข้มแข็ง และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาทั่วประเทศขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนประจำทุกปี