งานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

งานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง   มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษา ดังนี้

  1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เช่น โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติดในมหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว โครงการป้องกันและแก้ไขการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
  2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลาง
  3. จังหวัดนนทบุรี
  4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เช่น โครงการแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา
  5. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  6. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ