ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนักศึกษาวิชาทหาร

 งานนักศึกษาวิชาทหาร เป็นงานบริการแก่นักศึกษา ซึ่งมีภารกิจดังนี้

  • รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
  • นำนักศึกษาไปรายงานตัวที่กรมการรักษาดินแดน
  • ประสานงานกับกรมการรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับการเรียนการสอบ การฝึก การขอรอรับสิทธิ   การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการการขึ้นทะเบียนนำปลดและการแจ้งผลสอบ
  • ควบคุมกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคสนาม

          นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 หรือ 5 ของกรมการรักษาดินแดนระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสมัครเรียนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครวิชาทหาร

1. สำเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 2
2. ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่เคยหยุดพักการศึกษา
3. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
4. ไม่เป็นทหารประจำการ หรือทหารกองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
5. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้ แต่ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. ก่อนจึงขอโอนย้ายไปเรียน ณ ศูนย์ฝึกในจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

 

ระยะเวลาการสมัคร

15 มกราคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ขอรับใบสมัครเรียนวิชาทหารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา หรือ Download จาก www.stou.ac.th และเข้ามาที่ สำนักบริการการศึกษา- ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหารทางไปรษณีย์ มายังฝ่ายกิจการนักศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี หรือ
3. นักศึกษายื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี
(วัน – เวลาราชการ)
4. นักศึกษาไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน (วัน – เวลา รายงานตัวจะแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์และทางโทรศัพท์อีกครั้ง)

 

หลักฐานการสมัคร

1. ภาพถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3×4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนา สด.9 หรือ 10 แล้วแต่กรณี (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย) 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (สำเนา) 2 ฉบับ (ฉบับจริงนำไปวันรายงานตัว)
5. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
6. กรอกรายละเอียดในแบบรายงานตัว (รด.2) กรณีนักศึกษาเก่า มสธ. (รด.3) ในกรณีโอนย้ายสถานศึกษา
นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวัน-เวลาที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่ download ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มสธ.

* นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในที่ 15 มกราคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา มสธ. ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-504-7638-9 ,098-350-4377 โทรสาร 02-503-3868