งานนักศึกษาวิชาทหาร เป็นงานบริการแก่นักศึกษา ซึ่งมีภารกิจดังนี้

  • รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
  • นำนักศึกษาไปรายงานตัวที่กรมการรักษาดินแดน
  • ประสานงานกับกรมการรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับการเรียนการสอบ การฝึก การขอรอรับสิทธิ   การขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการการขึ้นทะเบียนนำปลดและการแจ้งผลสอบ
  • ควบคุมกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคสนาม