ติดต่องานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์

ที่อยู่ 

      งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  สำนักบริการการศึกษา
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120า

โทร. 0 2504 7638 – 9
โทรสาร. 0 2503 3868

แผนผังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14. อาคารบริภัณฑ์ (ที่ตั้งสำนักบริการการศึกษา)

แผนที่ มสธ.