โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูชมรมนักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูชมรมนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และชมรมนักศึกษา มสธ. ต่างประเทศอีก 3 ประเทศ และมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา  เพื่อเป็นแหล่งในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด ประสบการณ์ และช่วยเหลือทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่นๆ อีกทั้งยังมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ ชมรมนักศึกษาจึงมีความสำคัญต่อระบบการศึกษาทางไกลอย่างมาก จากการดำเนินการของชมรมนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาก็ยังพบว่ามีชมรมนักศึกษาบางชมรมที่มีการจัดตั้งชมรมแล้ว แต่ยังมีการบริหารจัดการชมรมที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษานั้นๆ สำหรับชมรมนักศึกษาที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้องการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ในการดำเนินการกิจกรรมชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้และนำไปสู่การเรียนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์