งานกีฬามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

           ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีภารกิจด้านงานกีฬามหาวิทยาลัย ดังนี้

  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยในช่วงต้นเดือนมีนาคม ถึง ปลายเดือนสิงหาคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข่าวมสธ.  ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษา สนามสอบมสธ. และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th                 
  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
  • การปฐมนิเทศนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ประสานงานกับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการส่งเอกสารการสมัครของนักกีฬา และการบันทึกข้อมูลนักกีฬา
  • นำนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ รอบคัดเลือก และรอบมหกรรม