ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำนักบริการการศึกษา

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

ชมรมนักศึกษา

รายละเอียดชมรมของศูนย์วิทยพัฒนา

บริการติดตามเอกสารการสอนผ่าน Line@

สอบถามสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน

การเรียนการสอน

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

การสอนเสริม

รายละเอียดเกี่ยวกับงานสอนเสริมประเภทต่าง ๆ

สถานที่สอนเสริม

รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบตรวจสอบและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม