refund
refund
กำหนดการสอบใหม่
กำหนดการสอบใหม่
Take Home Exam
Take Home Exam
อ่านเอกสารประกอบการสอน
อ่านเอกสารประกอบการสอน
ขยายเวลาส่งกิจกรรม-01 (1)
ขยายเวลาส่งกิจกรรม-01 (1)
สำเนาของ ลงเว็บไซต์ (5)
สำเนาของ ลงเว็บไซต์ (5)
bandner
bandner
previous arrow
next arrow

บริการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กิจกรรมชมรมนักศึกษา ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

รวมข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

การสอนเสริม/ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

รวมข้อมูลการสอนเสริมและการฝีกปฏิบัติเสริมทักษะ

บริการติดตามเอกสารการสอน

บริการติดตามสถานะการส่งเอกสารการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

STOU-EPT (E-Testing)

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Walk-in exam

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา