งานผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

งานผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  เป็นงานบริการแก่นักศึกษาดำเนินการประสานงานและจัดทำเอกสารการขอผ่อนผันให้กับนักศึกษา

                นักศึกษา มสธ. สามารถขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้ พ.ศ. 2549  โดยนักศึกษาที่จะขอผ่อนผันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (2 ชุดวิชา) ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน
  • นักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญา ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบ 26 ปี บริบูรณ์เว้นแต่ นิสิต หรือ นักศึกษาแพทยศาสตร์

        นักศึกษา มสธ. สามารถขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ ตามกฏกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    คุณสมบัติ
    1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    2. ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (2 ชุดวิชา) ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน
    3. นักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญา ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบ 26 ปี บริบูรณ์เว้นแต่ นิสิต หรือ นักศึกษาแพทยศาสตร์

    หลักฐานการผ่อนผัน
    1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
    2. ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักทะเบียนและวัดผล)
    3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
    4. สำเนาใบสำคัญ สด.9
    5. สำเนาใบสำคัญ สด.10 ในกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)
    6. สำเนาทะเบียนบ้าน
    7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    *หมายเหตุ : การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องนำหลักฐาน สด.9 ไปเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลให้ถูกต้องเรียนร้อยจึงจะทำการผ่อนผันฯ ได้
    8. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
    9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    10. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

    *หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถจัดส่งหลักฐานข้อ 3 – 10 ให้กับมหาวิทยาลัยได้เลย โดยไม่ต้องรอหลักฐานข้อ 1 และ 2
     และจัดส่งมาที่  ” 
สำนักบริการการศึกษา มสธ. ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ”
     และเมื่อได้รับหลักการข้อที่ 1 และ 2 จากสำนักทะเบียนและวัดผลแล้ว ขอให้จัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

    ช่วงเวลาการผ่อนผัน
    – ต้องดำเนินการส่งหลักฐานภายใน เดือนธันวาคม ของทุกปี

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
    นางชญานิศ เปลี่ยนศรีเมือง
    งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักบริการการศึกษา
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
    จังหวัดนนทบุรี 11120
    โทร. 02-504-7638 , 098-350-4377
    โทรสาร 02-503-3868