งานฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า มสธ.

งานฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า มสธ. เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านการบริการศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าสารสนเทศ มสธ. ดังนี้

  1. เพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมถึงศิษย์เก่า
  2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเอง
  4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษามีการดำเนินงาน คือ การจัดทำทำเนียบศิษย์เก่า มสธ.  และสารสัมพันธ์ศิษย์เก่า มสธ.