banner-03-03-03-03-03
banner-03-03-03-03-03
MOUbanner-03
MOUbanner-03
S__73457669
S__73457669
ept
ept
closeaug1
closeaug1
exc
exc
AW1website-011
AW1website-011
เลื่อนวันสอนเสริมออนไลน์
เลื่อนวันสอนเสริมออนไลน์
Print
Print
AW1-01-01-01-01
AW1-01-01-01-01
AW1-0111
AW1-0111
Untitled
Untitled
สแกนเข้าร่วมชมรมนักศึกษา มสธ
สแกนเข้าร่วมชมรมนักศึกษา มสธ
PR covid19
PR covid19
previous arrow
next arrow

การสอบออนไลน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปลายภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 112 (รหัสรุ่น 631)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ชมรมนักศึกษา

รายละเอียดชมรมของศูนย์วิทยพัฒนา

บริการติดตามเอกสารการสอนผ่าน Line@

สอบถามสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

การเรียนการสอน

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

การสอนเสริม

รายละเอียดเกี่ยวกับงานสอนเสริมประเภทต่าง ๆ

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบตรวจสอบและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา