กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 โดยชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี และ ชมรมนักศึกษา กรุงเทพมหานคร