ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

ที่อยู่ 

      งานแนะแนวพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต  สำนักบริการการศึกษา
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7631-7

 โทร.สาร 0 2503 3868 

 E-mail : co.esoffice@stou.ac.th    

งานบริการนักศึกษาพิการ

ที่อยู่ 

      งานบริการนักศึกษาพิการ  สำนักบริการการศึกษา
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 โทร. 0  2504 7821-3
 โทรสาร 0 2503 3963
e-mail : DS.ESOFFICE@STOU.AC.TH

งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์

ที่อยู่ 

      งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  สำนักบริการการศึกษา
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7638 – 9
โทรสาร. 0 2503 3868

แผนผังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14. อาคารบริภัณฑ์ (ที่ตั้งสำนักบริการการศึกษา)

แผนที่ มสธ.