วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

   “มุ่งมั่นให้บริการนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจ

            1. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

            2. บริการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

            3. บริการสื่อการสอนแก่นักศึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ

           4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง