กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล เป็นกิจกรรมฝึกอบรมที่จัดให้แก่นักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. และปวส. มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและแสวงหาแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จด้วยเทคนิคการพัฒนาความจำด้วย mind map และการสร้างความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  การระดมความคิด ฝึกปฏิบัติการทำแบบทดสอบและการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม