ทุน กยศ. 2567
รับสมัคร นศ.วิชาทหาร 67
รับสมัคร นศ.วิชาทหาร 67
ทุน กยศ. 2567
ทุน กยศ. 2567
ขอเชิญร่วมบริจากทุนการศึกษา (1)
ขอเชิญร่วมบริจากทุนการศึกษา (1)
ปฐมนิเทศ 2-66 (2)
ปฐมนิเทศ 2-66 (2)
previous arrow
next arrow

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีทุนการศึกษาสำหรับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

" ทุนการศึกษา เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำเร็จการศึกษาได้ "

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี          แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ   1 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม ของทุกปี โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัย       
มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน

1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา
1.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท
1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

(2) เงื่อนไขการให้ทุน

2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าบำรุง การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น

2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ ส่งให้กับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน)

(3) วิธีการขอทุน

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม  ของทุกปี ทั้งนี้ หากนักศึกษาส่งแบบขอรับทุนการศึกษาเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิการขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการให้ได้

(4) การประกาศผลผู้ได้รับทุน

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มสธ. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ทางข่าว มสธ. หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยสำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไปก่อน

(5) แบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา มสธ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุน

โดยเปิดรับการขอรับทุนการศึกษาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม  ของทุกปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา

เงื่อนไขการให้ทุน

1. นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ ดังนี้

        – กู้ยืมค่าเล่าเรียนเพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษา

        – กู้ยืมค่าครองชีพ 12 เดือนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

2. นักศึกษาสามารถกู้ยืมได้ตามจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน เช่น นักศึกษาเรียนในหลักสูตร 4 ปี ก็จะสามารถกู้ได้ 4 ปีเท่านั้น

3. นักศึกษาที่ได้รับทุนกู้ยืมในปีการศึกษาแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนกู้ยืมในปีการศึกษาต่อไปจนจบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัครเพื่อขอกู้ยืมในทุกๆ ปี)

วิธีการขอทุน

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดเพื่อขอรับทุนกู้ยืมผ่านหน้าเว็ปไซต์ของกองทุนฯ www.studentloan.or.th

การประกาศผลผู้ได้รับทุน

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกู้ยืมผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
www.stou.ac.th –> ฝ่ายแนะแนวการศึกษา – > ทุนการศึกษา และแจ้งให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนกู้ยืมทราบเป็นรายบุคคล  

** ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน โดยสำรองจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าก่อน **

ฝากประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาอื่นๆ