ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนอกหลักสูตร และเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  

     

     กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเพิ่มพูนและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีบุคลิกลักษณะที่เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ไว้ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนทำให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นต่อไป และสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่จะสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติต่อไป