การรณรงค์รับสมัครนักศึกษา

ระบบการดำเนินงาน

         ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจัดบริการการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ-โทรทัศน์  โทรศัพท์ Internet และสื่อบุคคล  นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการและบรรยายให้กับผู้สนใจที่อยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยให้บริการครอบคลุมผู้สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั้งในระบบและนอกระบบ (กศน.) กลุ่มอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฯ วิทยาลัยพาณิชยการ และผู้ทำงานในบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม (สถานประกอบการ) หน่วยงานราชการ ต่าง ๆ

นอกจากนั้นยังให้บริการผู้สนใจเป็นกลุ่มในโครงการความร่วมมือในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น บริษัทจงสถิตย์ จำกัด โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ บริษัท ส. ศิลป์ (2521) จำกัด โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองพลทหารราบที่ 9 กับ มสธ. กองทัพบก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

 

รูปแบบการให้บริการ

          1.จัดบริการแนะแนวการศึกษา โดยส่งบุคลากรให้บริการ ณ สถานที่ที่ขอรับบริการ

          2.จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ สถานที่ที่ขอรับบริการ

          3.ส่งสื่อแนะแนวการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริการ

          4.ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ให้บริการ

หมายเหตุ  สนใจขอรับบริการ ติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา โทร. 02-504-7631, 02-504-7634