โครงการแนะแนวนัดหมายเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จทางการเรียนด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนการสอนทางไกล

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาใหม่ที่ใช้วุฒิการระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่สมัครเข้ามาเรียนกับมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการจัดฝึกอบรมโดยใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์