“การแนะแนวอาชีพ”

เป็นกระบวนการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้นักศึกษามีงานทำ โดยสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ค่านิยม ความถนัด ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานช่วยให้เกิดความเข้าใจ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการมีงานทำอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการว่างงาน และการเปลี่ยนงานได้ในระยะยาว 

I ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

I ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานราชการ

I แนะนำแหล่งหางาน