นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาบางส่วนอาจมีผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักศึกษาบางส่วนก็ใกล้จะบรรลุเป้าหมาย ฝ่ายแนะแนวการศึกษามีภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเรียนแก่นักศึกษา รวมทั้งต้องให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษา เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จ ความรู้เรื่องทักษะชีวิตจะเป็นต้นทุนที่สำคัญให้กับนักศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนและทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ พัฒนาการเรียน พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์