งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Disabilities Support Services  (DSS Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOK (2)

งานบริการนักศึกษาพิการ

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางการเรียน

คนพิการและผู้ดูแลสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

การให้คำปรึกษาทางการเรียน

คนพิการสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Click Here

เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการ รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดระยะเวลาถึง 31 สิงหาคม 2566
Click Here

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา             สำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 1/2566                (ดาวน์โหลด ด้านล่าง)

https://oes.stou.ac.th/dss/wp-content/uploads/sites/12/2023/07/educational-subsidy-1_2566.pdf

สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ

นักศึกษาพิการที่ต้องการสื่อสนับสนุนการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

สื่อเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาพิการ สามารถตรวจสอบข้อมูลสื่อเทคโนโลยีที่มีให้บริการ ได้ดังนี้
Click Here

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงานภายนอก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มูลนิธิราชสุดา
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

Facebook หน่วยงานภายนอก

Facebook : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
Facebook : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Facebook : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
Facebook : มูลนิธิออทิสติกไทย