งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Disabilities Support Services  (DSS Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการนักศึกษาพิการ

นัฐกานต์-ชัยขรรค์เมือง-onv4b5o5zsy71as2zup7z2cwy3je30rc4gqcbk8w22

เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการ รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กำหนดระยะเวลาถึง 31 สิงหาคม 2566
Click Here
สุวรรณี-แสงวงศ์-263x300-1

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางการเรียน

คนพิการและผู้ดูแลสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

การให้คำปรึกษาทางการเรียน

คนพิการสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Click Here
IMG_1612-2-255x300

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา             สำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2/2566                (ดาวน์โหลด ด้านล่าง)

คลิกที่นี่

นัท-219x300

สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ

นักศึกษาพิการที่ต้องการสื่อสนับสนุนการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

สื่อเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาพิการ สามารถตรวจสอบข้อมูลสื่อเทคโนโลยีที่มีให้บริการ ได้ดังนี้
Click Here

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงานภายนอก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มูลนิธิราชสุดา
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

Facebook หน่วยงานภายนอก

Facebook : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
Facebook : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Facebook : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
Facebook : มูลนิธิออทิสติกไทย