previous arrow
next arrow
Slider

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Disabilities Support Services  (DSS Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook STOU Channel, Facebook PR STOU ถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหำวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 159 ราย

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2563

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถขอรับเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามคุณสมบัติที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) กำหนดไว้

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม