AW1-01-01-01-01-01 (1)
S__3145755
previous arrow
next arrow

งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Disabilities Support Services  (DSS Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับตัว 1

" ร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการเรียน มสธ. อย่างมีความสุข"

งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครอง และผู้ช่วยเหลือ เข้าร่วมกิจกรรม ” ร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการเรียน มสธ. อย่างมีความสุข” รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมMicrosoft Teams และ Facebook Live ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30- 11.30 น. นักศึกษาสามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน QR code หรือแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่ ds.esoffice@stou.ac.th ซึ่งนักศึกษาพิการและผู้ปกครองจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้น รวมถึงการมีเครือข่ายการสนับสนุนการเรียนที่ช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุข และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางการศึกษา

สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://forms.gle/4fesDhRpMpB8VjFt6

ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม…

Microsoft Teams

Facebook Live

 

นักศึกษาสามารถ เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams 

User :รหัสนักศึกษา 10 หลัก @stou.ac.th

Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

งานบริการนักศึกษาพิการ

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางการเรียน

คนพิการและผู้ดูแลสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

การให้คำปรึกษาทางการเรียน

คนพิการสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Click Here

เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการ รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กำหนดระยะเวลาถึง 31 มีนาคม 2565
Click Here

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา             สำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2/2564                (ดาวน์โหลด ด้านล่าง)

https://oes.stou.ac.th/dss/wp-content/uploads/sites/12/2022/01/dss_certificate_264.pdf

สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ

นักศึกษาพิการที่ต้องการสื่อสนับสนุนการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

สื่อเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาพิการ สามารถตรวจสอบข้อมูลสื่อเทคโนโลยีที่มีให้บริการ ได้ดังนี้
Click Here

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงานภายนอก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มูลนิธิราชสุดา
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

Facebook หน่วยงานภายนอก

Facebook : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
Facebook : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Facebook : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
Facebook : มูลนิธิออทิสติกไทย