งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Disabilities Support Services  (DSS Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง และผู้ช่วยเหลือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาพิการ มสธ. ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2565 และนักศึกษาพิการที่ยังคงศึกษาอยู่  เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565  วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 อาคารบรภัณฑ์ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Tearm และ Facebook : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

ลิงค์ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Microsoft Tearm คลิกด้างล่าง …

“ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกล เพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครอง และผู้ช่วยเหลือ โปรแกรม Microsoft Tearm

ลิงค์เข้าร่วมผ่าน Facebook : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช คลิกด้างล่าง …

“ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกล เพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครอง และผู้ช่วยเหลือ โปรแกรม Facebook : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ต้อนรับนักศึกษาใหม่กลุ่มนักศึกษาพิการ แนะนำการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเรียน ช่องทางการใช้สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาพิการ ให้กลุ่มนักศึกษาพิการสามารถเข้าศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยได้อย่างภาคภูมิใจ

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ขอความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ทำแบบประเมินกิจกรรม ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง…

“แบบประเมินกิจกรรม”

 

งานบริการนักศึกษาพิการ

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางการเรียน

คนพิการและผู้ดูแลสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

การให้คำปรึกษาทางการเรียน

คนพิการสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
Click Here

เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการ รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กำหนดระยะเวลาถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
Click Here

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา             สำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2/2565                (ดาวน์โหลด ด้านล่าง)

https://oes.stou.ac.th/dss/wp-content/uploads/sites/12/2022/07/down265.pdf

สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ

นักศึกษาพิการที่ต้องการสื่อสนับสนุนการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

สื่อเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาพิการ สามารถตรวจสอบข้อมูลสื่อเทคโนโลยีที่มีให้บริการ ได้ดังนี้
Click Here

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงานภายนอก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มูลนิธิราชสุดา
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

Facebook หน่วยงานภายนอก

Facebook : มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
Facebook : สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Facebook : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
Facebook : มูลนิธิออทิสติกไทย