บุคลากรฝ่ายแนะแนวการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา

( นางอรนุช  กาญจนประกร )

รักษาการหัวหน้างานแนะแนว
พัฒนานักศึกษา และบัณฑิต

( นางสาววรรณรักษ์ อุตระภิญโญ )

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
และเครือข่ายสัมพันธ์

( นายตามพงษ์  วงษ์จันทร์ )

หัวหน้างานบริการ
นักศึกษาพิการ

( นางสาวเนตรนภา  อินทอง)

งานแนะแนวพัฒนานักศึกษา และบัณฑิต

นางสาววรรณรักษ์ อุตระภิญโญ

ตำแหน่ง  รักษาการหัวหน้างานแนะแนวพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
โทร  0-2504-7631
E-mail :  wanarak.utt@stou.ac.th

นางสาวสิตา เพียรพิจิตร

ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
                           สม.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
โทร  0-2504-7636
E-mail : sita.pie@stou.ac.th 

นายจิรวัฒน์ ศรีภูมิภักดิ์

ตำแหน่ง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (จิตวิทยา)
โทร  0-2504-7632
E-mail : Jirawat.Sri@stou.ac.th 

นางสาวประไพรพันธ์ บัวพรมมี

ตำแหน่ง   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. (การแนะแนว)    
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)    ศษ.ม. (สุขศึกษา)
โทร  0-2504-7634

นายโชควสันต์ อยู่สิงห์

ตำแหน่ง   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วุฒิการศึกษา :  วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
โทร  0-2504-7633

นายศรัณยู โสธรกุล

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทร  0-2504-7619

นางสาวภาวศุทธิ์ วิโรจน์สกุล

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักแนะแนวการศึกษา
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. (วิทยาการจัดการ)
โทร  0-2504-7698

งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์

นายตามพงษ์  วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร  0-2504-7639
E-mail : tamphong.won@stou.ac.th

นางสาวสุวรรณี แสงวงศ์

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : 
โทร  0-2504-7638

นางชญานิศ เปลี่ยนศรีเมือง

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา : 
โทร  0-2504-7696

งานบริการนักศึกษาพิการ

นางสาวเนตรนภา อินทอง

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการนักศึกษาพิการ
โทร  0-2504-7822
E-mail : nednapa.int@stou.ac.th

นายสุรเชษฏ์ เบญจรัฐพงศ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ 
โทร 0 2504 7821-3

นางสาวนัฐกานต์ ชัยขรรค์เมือง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ด้านงานอำนวยการและเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการ

วุฒิการศึกษา :  
โทร 0 2504 7821-3