ระบบการสอนทางไกล คือ การสอนที่ผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสมเป็นสื่อการสอนโดยผู้เรียน ผู้สอนมีโอกาสพบกันบ้าง  ณ ศูนย์บริการการศึกษาเท่าที่จำเป็น การเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสื่อประสมที่ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก 

         นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนประจำแต่อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กับผู้เรียนโดยผ่านสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร การสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทปเสียงหรือซีดีประจำชุดวิชา  เป็นสื่อหลัก และการสอนเสริมประจำภาคการศึกษา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ Webcasting และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการในชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เป็นสื่อเสริม