ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสำนักริการการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ และถ่ายทอดสดทางผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตรจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี