สำนักบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการการศึกษา และสำนักวิชาการ ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2522 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยให้มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักดังกล่าวข้างต้น ออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกำหนดให้สำนักบริการการศึกษาแบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์และฝ่ายแนะแนวการศึกษา  และต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสํานักบริการการศึกษา โดยให้แบ่งส่วนงานภายในสํานักบริการการศึกษา ดังต่อไปนี้ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษาประจําภูมิภาค ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

     ในระยะเริ่มต้นมหาวิทยาลัยยังมิได้มีที่ทำการเป็นของตนเอง ดังนั้น ที่ทำการของสำนักบริการการศึกษาจึงมีลักษณะเป็นที่ทำการชั่วคราว ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามลำดับ คือ

     ปี 2522 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ถนนสุโขทัยกรุงเทพฯ เป็นที่ทำการชั่วคราวแห่งแรกของสำนักบริการการศึกษา

     ปี 2523 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย (ชั้นที่ 12 และ13) ถนนศรีอยุทธยา พญาไท กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยได้ทำการตกลงขอใช้ชั้นที่ 12 และ 13 เป็นที่ทำการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ จึงย้ายมารวมกันที่อาคารดังกล่าว สำหรับศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ซึ่งเป้นส่วนหนึ่งของสำนักบริการการศึกษา มีภารกิจในการจัดส่งสื่อการสอนให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้พื้นที่มากเพื่อจัดเก็บและปฏิบัติการจัดส่ง โดยขณะนั้น มหาวิทยาลัยมีนักศึกษารุ่นแรกลงทะเบียนเรียนจำนวน 82,139 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ใช้สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ทำการ

     ปี 2524 อาคารเปอร์กิ้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนนับแสน มหาวิทยาลัยจึงต้องขยายสถานที่เพื่อให้แต่ละสำนักได้มีสถานที่ที่เหมาะสมคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ ดังนั้น สำนักบริการการศึกษาและสำนักทะเบียนและวัดผล จึงได้ย้ายออกจากอาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรี อยุธยา เข้าปฏิบัติงานในที่ทำการแห่งใหม่ คือ อาคารเช่าที่มีชื่อว่า อาคารเปอร์กิ้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หรือที่เรียกว่า “มสธ.2”

     ปี 2525 อาคาร มสธ. 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากสถานที่ปฏิบัติงานยังไม่มีความสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว จำนวนบุคลากรในสังกัดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นสำนักบริการการศึกษาต้องย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการแห่งใหม่ อีกครั้งเป็นอาคารเช่าบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ที่มีความพร้อมในด้านสถานที่จัดเก็บและด้านการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารการสอน และวัสดุการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี อาคารแห่งใหม่นี้เรียกว่า “มสธ. 4 “

     ปี 2527 ที่ทำการปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ย้ายเข้าไปอยู่ ณ ที่ทำการถาวร ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ จึงย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน แต่อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมในด้านสถานที่จัดเก็บเอกสารการสอนและสถานที่สำหรับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดส่งเอกสาร การสอนและวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกษา จึงทำให้ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสำนักบริการการศึกษา ไม่สามารถย้ายเข้าปฏิบัติงานในที่ทำการของมหาวิทยาลัยพร้อมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ แต่ได้ย้ายจากที่ทำการ มสธ.4 เข้าเช่าที่ทำการชั่วคราวแห่งใหม่ซึ่งใกล้ที่ทำการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารของบริษัทโชคชัย ที่รังสิต ที่ทำการของสำนักบริการ การศึกษาระยะแรก ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด คือ อาคารบริการ 1 ชั้น 2 และชั้น 3 โดยศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาึคและฝ่ายแนะแนวการศกึษา ปฏิบัติงานอยู่ชั้น 2 ส่วนสำนักงานเลขานุการปฏิบัติงานอยู่ชั้น 3

     ปี 2529 สำนักบริการการศึกษาได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งจาก อาคารบริการ 1 ไปปฏิบัติงานในที่ทำการแห่งใหม่ คือ อาคารบริภัณฑ์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ อันเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่เช่าที่ทำการของเอกชนเพื่อปฏิบัติงานได้ย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน ณ ที่ทำการอาคารบริภัณฑ์ด้วย สำนักบริการการศึกษาได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการอาคารบริภัณฑ์ มาจนถึงปัจจุบัน