ติดต่อสำนักบริการการศึกษา

• ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค โทร. 02 – 5047611 – 6

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา โทร.02 – 5047631 – 7

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์     

      – เอกสารการสอน โทร. 02 – 5047623, 02 – 5047626, 02 – 5047806

      – เอกสารโครงการสัมฤทธิบัตร, คู่มือการลงทะเบียน, ข่าว มสธ. โทร. 02 – 5047628

      – กิจกรรมประจำชุดวิชา โทร. 02 – 5047806

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 – 5047638 – 9

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร. 02 – 5047821 – 3

สำนักเลขานุการการศึกษา โทร. 02 – 5047606-9

 

แผนผังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

14. อาคารบริภัณฑ์ (ที่ตั้งสำนักบริการการศึกษา)

แผนที่ มสธ.