วิสัยทัศน์

 

“จัดการบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลด้วยบริการที่หลากหลายและทันสมัย”

พันธกิจ

1. ช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาด้วยบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย 

2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมการสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. บริการจัดส่งสื่อการศึกษาโดบใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ