รูป ผอ. มีพื้นหลัง ปรับใหม่

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

รูป รองผอ

รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

รูปพี่อ้อ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักบริการการศึกษา

รูป รองผอ

หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

พี่เฉลี่ย

หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

รูปพี่หมวย

หัวหน้าศูนย์บริการการการสอนทางไปรษณีย์

รูปพี่อ้อ

หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา