ผอ_

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

รูปพี่อ้อ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักบริการการศึกษา

รูปกอฟ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการ
และชุมชนสัมพันธ์

รูปพี่หมูแดง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการ
การศึกษาประจำภูมิภาค

รูปพี่หมวย

หัวหน้าศูนย์บริการการการสอนทางไปรษณีย์

รูปพี่อ้อ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแนะแนว
การศึกษา