You are currently viewing มสธ.และกรมราชทัณฑ์ยังร่วมกันเดินหน้าส่งเสริม​ พัฒนาความรู้ความสามารถ​ และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง

มสธ.และกรมราชทัณฑ์ยังร่วมกันเดินหน้าส่งเสริม​ พัฒนาความรู้ความสามารถ​ และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม​ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1406 อาคารบริหาร ชั้น 4 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาและคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เรื่องรายละเอียดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำ