การสอนเสริมออนไลน์

     ช่องทางการสื่อสาร LINE OpenChat ภาคการศึกษาที่ 1/2566

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 สอนเสริมเก็บคะแนน

ชุดวิชาศึกษาทั่วไป  10111, 10121, 10131, 10141, 10151, 10161

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 สอนเสริมเก็บคะแนน

ชุดวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากชุดศึกษาทั่วไป

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก3 กิจกรรมร่วมเรียนรู้

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 และ ก3 ต้องเข้าร่วมไลน์โอเพนแชทรายชุดวิชา

* วิธีการเข้าร่วม LINE OpenChat

1. สแกนคิวอาร์โค้ด → ใส่รหัสนักศึกษา 10 หลัก → กดต่อไป

2. ใส่ชื่อเล่นเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก → กดส่ง → รอการอนุมัติ

** กรณีที่นักศึกษาได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบน App STOU SISA จะมีผลกับทุกระบบที่มหาวิทยาลัยเปิดใช้งาน (เช่น MS Teams, e-Learning, e-Book, IS Web, และการเข้าสอบออนไลน์ เป็นต้น) ดังนั้น นักศึกษาต้องใช้รหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนไปล่าสุด ตาม App STOU SISA เท่านั้น

รูปแบบและวิธีการเรียน

การสอนเสริมเก็บคะแนนรูปแบบออนไลน์ เรียน 2 ครั้ง ( 4 วัน เสาร์-อาทิตย์ )

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

สอนเสริมเก็บคะแนนรูปแบบออนไลน์  ก2  ภาคการศึกษาที่ 1/2566

รูปแบบและวิธีการเรียน

กิจกรรมร่วมเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ เรียน 2 ครั้ง ( 4 วัน เสาร์-อาทิตย์ )

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

กิจกรรมร่วมเรียนรู้  ก3  ภาคการศึกษาที่ 1/2566

*หมายเหตุ   ชุดวิชากิจกรรมร่วมเรียนรู้ ก3 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษา ก3 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด