การสอนเสริมออนไลน์

     ช่องทางการสื่อสาร LINE OpenChat ภาคการศึกษาที่ 2/2566

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 สอนเสริมเก็บคะแนน

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก3 กิจกรรมร่วมเรียนรู้

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 และ ก3 ต้องเข้าร่วมไลน์โอเพนแชทรายชุดวิชา

* วิธีการเข้าร่วม LINE OpenChat

1. สแกนคิวอาร์โค้ด → ใส่รหัสนักศึกษา 10 หลัก → กดต่อไป

2. ใส่ชื่อเล่นเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก → กดส่ง → รอการอนุมัติ

** กรณีที่นักศึกษาได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบน App STOU SISA จะมีผลกับทุกระบบที่มหาวิทยาลัยเปิดใช้งาน (เช่น MS Teams, e-Learning, e-Book, IS Web, และการเข้าสอบออนไลน์ เป็นต้น) ดังนั้น นักศึกษาต้องใช้รหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนไปล่าสุด ตาม App STOU SISA เท่านั้น

รูปแบบและวิธีการเรียน

การสอนเสริมเก็บคะแนนรูปแบบออนไลน์ เรียน 2 ครั้ง ( 4 วัน เสาร์-อาทิตย์ )

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

สอนเสริมเก็บคะแนนรูปแบบออนไลน์  ก2  ภาคการศึกษาที่ 2/2566

รูปแบบและวิธีการเรียน

กิจกรรมร่วมเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ เรียน 2 ครั้ง ( 4 วัน เสาร์-อาทิตย์ )

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

กิจกรรมร่วมเรียนรู้  ก3  ภาคการศึกษาที่ 2/2566

*หมายเหตุ   ชุดวิชากิจกรรมร่วมเรียนรู้ ก3 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษา ก3 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด