การสอนเสริมออนไลน์

     ช่องทางการสื่อสาร LINE OpenChat

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 สอนเสริมเก็บคะแนน

ชุดวิชาศึกษาทั่วไป  10111, 10121, 10131, 10141, 10151, 10161

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 สอนเสริมเก็บคะแนน

ชุดวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากชุดศึกษาทั่วไป

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

LINE OpenChat  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก3 กิจกรรมร่วมเรียนรู้

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผน ก2 และ ก3 ต้องเข้าร่วมโอเพนแชทรายชุดวิชา

* วิธีการเข้าร่วม LINE OpenChat

1. ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก แล้วรอการอนุมัติ

2. ใช้ชื่อเป็นรหัสนักศึกษา 10 หลัก ***ห้ามใช้ชื่อนักศึกษาในการเข้าร่วม

เวลาทำการสอนทุกชุดวิชา  ระหว่างเวลา  09.00 – 16.00 น.  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 08.30 น.

สอนเสริมเก็บคะแนนรูปแบบออนไลน์  ก2  ภาคการศึกษาที่ 2/2565

กิจกรรมร่วมเรียนรู้  ก3  ภาคการศึกษาที่ 2/2565