ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

       ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งผู้เรียนผู้สอนอยู่ห่างกัน จำเป็นต้องมีวิธีการเพิ่มความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุดนอกเหนือจากสื่อหลัก ได้แก่เอกสารการสอนและสารสื่อเสริมประเภทเทปเสียง เทปภาพ ฯลฯ การฝึกปฎิบัติเสริมทักษะ จึงเป็นสื่อเสริมประเภทหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะ พร้อมประสบการณ์ตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะทุกคนตามวันเวลาและสถานที่กำหนด