Downloads กิจกรรมทดแทนการสอนเสริม

           ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดแนวทางการจัดกิกรรมทดแทนการสอนเสริมแบบเผชิญหน้า  ในภาคการศึกษาที่ 1/2563  

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมทดแทนในแต่ละชุดวิชา ดังนี้

การสอนเสริมแบบเข้ม

ชุดวิชากิจกรรมทดแทนMs Teams
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร Download ครั้งที่ 1-2
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา Download ครั้งที่ 1-2
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ Download
31301 การวางแผนงานก่อสร้างDownload ครั้งที่ 2
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการDownload ครั้งที่ 1-2
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานDownload ครั้งที่ 2
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพDownload ครั้งที่ 2
52407 การวางแผนและการประเมินผลงานสาธารณสุขDownload ครั้งที่ 2
53407 การบริหารงานสาธารณสุขDownload ครั้งที่ 1-2
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจครั้งที่ 1-2
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไปครั้งที่ 1-2
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยDownload ครั้งที่ 2
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคมDownload ครั้งที่ 2

การสอนเสริมแบบเก็บคะแนน

ชุดวิชากิจกรรมทดแทนMs Teams
20301 เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาDownload ครั้งที่ 1-2
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณDownload ครั้งที่ 2
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผนDownload ครั้งที่ 2
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่ 1-2
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ Download ครั้งที่ 2
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์Download ครั้งที่ 2
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1-2

การสอนเสริมโครงการความร่วมมือ วชช.

ชุดวิชากิจกรรมทดแทน ครั้งที่ 1กิจกรรมทดแทน ครั้งที่ 2
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยDownloadDownload
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยDownload
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาDownloadDownload