– งานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โทร. 02 – 504 7612 – 5, 7616, 7813, 7815  

          – งานสอนเสริม โทร. 02 – 504 7611, 7615, 7814, 7816

           หมายเลข 14 อาคารบริภัณฑ์ (ที่ตั้งสำนักบริการการศึกษา)

แผนที่ มสธ.