นางสาวสุชาดา คชฤกษ์

หัวหน้างานบริการสอนเสริม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

งานบริการสอนเสริม

นางสาวสุชาดา คชฤกษ์

หัวหน้างานบริการสอนเสริม

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอณัญภร จิตต์บรรเทา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชยพล ยอดปัญญา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภรณ์ เถื่อนจันทร์

นักวิชาการศึกษา

นายกัณทรากร คิดถูก

นักวิชาการศึกษา

นายวุฒินันท์ สุขทองหล่อ

นักวิชาการศึกษา

งานบริการกิจกรรมร่วมเรียนรู้

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

หัวหน้างานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการกิจกรรมร่วมเรียนรู้

นางสาวหทัยภัทร โรจนกิจ

นักวิชาการศึกษา

งานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

หัวหน้างานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา

นางสาวเฉลี่ย อุปภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจริยา สุวรรณปราโมทย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเมธี เถื่อนกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเสรี ทรงประโคน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววรนุช นันทะผา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายปริญญา สี่ไพศาลกุล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุฑารักษ์ สุขสุเสียง

นักวิชาการศึกษา

นายเจนวิทย์ พึ่งจิตต์ตน

นักวิชาการศึกษา

เลขานุการศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

นางสาวศิรินญา โพธิ์แดง

พนักงานธุรการ