นางสาวเฉลี่ย อุปภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

งานบริการสอนเสริม

นางสาวสุชาดา คชฤกษ์

หัวหน้างานบริการสอนเสริม

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชยพล ยอดปัญญา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอณัญภร จิตต์บรรเทา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภรณ์ เถื่อนจันทร์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวบัณฑิตา จันทร์วงษา

นักวิชาการศึกษา

นายกัณทรากร คิดถูก

นักวิชาการศึกษา

นางสาวหทัยภัทร โรจนกิจ

นักวิชาการศึกษา

งานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

หัวหน้างานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา

นางจริยา สุวรรณปราโมทย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเมธี เถื่อนกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเสรี ทรงประโคน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายปริญญา สี่ไพศาลกุล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุฑารักษ์ สุขสุเสียง

นักวิชาการศึกษา

นายเจนวิทย์ พึ่งจิตต์ตน

ผู้ช่วยกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

งานบริการกิจกรรมร่วมเรียนรู้

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการกิจกรรมร่วมเรียนรู้

เลขานุการศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

นางสาวศิรินญา โพธิ์แดง

พนักงานธุรการ