นางนฤนาถ เต็มเปี่ยม

หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

งานบริการสอนเสริม

นางสาวสุชาดา คชฤกษ์

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชยพล ยอดปัญญา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอณัญภร จิตต์บรรเทา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา

นางสาวลักขณา ทวีเลิศ

รักษาการหัวหน้างานบริการฝึกปฏิบัติและสหกิจศึกษา

นางจริยา สุวรรณปราโมทย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเมธี เถื่อนกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายเสรี ทรงประโคน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายปริญญา สี่ไพศาลกุล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุฑารักษ์ สุขสุเสียง

นักวิชาการศึกษา

นายเจนวิทย์ พึ่งจิตต์ตน

ผู้ช่วยกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

เลขานุการศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

นางสาวศิรินญา โพธิ์แดง

พนักงานธุรการ