นางนภัสวรรณ เพชรคอน
งานบริหารคลังพัสดุการศึกษา
สุพิชชา ศานตินาวา (2)
วิลาสินี ทองอินทร์ (1)
จำลอง พานทอง
องอาจ โพธิ์ศรีมา
มณฑา จู่คำศรี
วีระ ช่างเรือนกุล
เสาวนี ปานคง
กฤตธนัท บัวรุ่ง
สุพัฒน์ เณรหนู (1)
ศรายุธ เจตนเสน
ชวลิต แข็งคู่เหล็ก
ยศธร เลื่อมประภัสร์
สถาพร แก้วกาล
ชยชนม์ ตันธนะชัย
ฑนพจ ช้างสอน
อัญชลี ปัญญราช
นาย พัชรพล ลพไภย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โทร. 02-504-7627 (4)
สุกัญยา ทอนใจ (1)
ลำเจียก โนรีวงค์ (2)
อารีรัตน์ อยู่ยอด
ศศิรัศมิ์ ชีพเล่าสูงเนิน
ประภาส ไวยโภคา
อาภรณ์ ศิริมงคล
สายัณห์ ยิ้มเผือก (1)
จิรนันท์ โพธิ์ถาวร (1)
ชำนาญ กล่ำโทก (1)
รูปเว็บบุคลากร (1)
บุบผา สนธิพงษ์
ธัชมณพัฐ ก้อนนาค
มยุรี อินทร์นอก
ฐิติมา ไพศาลสิทธิ์
ชนฉัตร วิเวกวรรณ์
ภัทรดา อุทโท
พวงทิพย์ อินสว่าง
วิไลวรรณ เพียรพี่ (1)
นิภา พ่วงสาร
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัตรา วันเสี่ยน
อรทัย ประกอบมูล
ขวัญตา หวังพึ่งบุญ
กัลยดา สินเกษม
สุดารัตน์ ธรรมรงค์
นางพิมพ์พิราลัย แฉ่งเจริญ
อำนาจ น่าดู
สรสิช หอมกรุ่น
วีรยุทธ ศรีอุทัย
นางนงลักษณ์ จูงกลาง
ลิลินดา สละทาน (1)
พรทิพย์ พรรณสาลี
กรรนิกา เณรหนู
ทิพธิดา พรสิริญาณ
จีรพรรณ พูลสวัสดิ
ปิยะพร กลิ่นจำปา
1
2
เกศสุดา สังขศิริ
แสวง พิลาทา
งานนวัตกรรมเพื่อการบริการการศึกษา
เมธิตา สาไพรวัน
หทัย เริงเกษตรกิจ (1)
วรรณี รัตนากร
สาธิตา พวงมะเดื่อ