• ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจความต้องการและปัญหาเพื่อพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
 • วิเคราะห์ข้อมูลของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารการสอน
 • พัฒนานวัตกรรมการบริการการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกลเพื่อการบริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปรายงานภาระงานที่รับผิดชอบรายสัปดาห์
 • รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในงานนวัตกรรมฯ รายสัปดาห์
 • งานธุรการและเอกสารทางราชการ
 • บริการสื่อสารทางศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ e-mail, ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์,  โทรศัพท์ จดหมาย  เป็นต้น
 • จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ 1 จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาระบบบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ และกิจกรรมนักศึกษา /ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับทักษะใหม่ในอนาคต และคนไทย 4.0

 • ดูแลสารสนเทศเว็บไซต์  Student web portal ของมหาวิทยาลัยฯ

 • จัดทำข้อมูลชุดวิชาใหม่ ชุดวิชาปรับปรุงที่เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อใช้ตอบปัญหานักศึกษา
 • ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่ได้รับเอกสารการสอน
 • ตรวจสอบและติดตามการแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่ได้รับเอกสารการสอน
 • ให้นักศึกษายืมเอกสารการสอน ระหว่างการรอผลการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบสาเหตุการตีคืนของเอกสารการสอน
 • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ