• บริการรับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ทางราชการประเภทต่าง ๆ

           – รับไปรษณียภัณฑ์มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

           – ตรวจสอบลายมือชื่อผู้รับรองการนำส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

           – พิจารณาประเภทของการขอใช้บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทต่าง ๆมีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อเป็นการประหยัดให้กับมหาวิทยาลัย

                 – ตรวจสอบการจ่าหน้าซองและรูปแบบไปรษณีย์ไทย จำกัด

 • บริการประเภทไปรษณีย์ภัณฑ์จดหมายธรรมดาและสิ่งพิมพ์ภายในประเทศ
 • บริการประเภทไปรษณีย์ภัณฑ์รับรอง

 • บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน
 • บริการไปรษณีย์(จดหมายธรรมดาต่างประเทศ)
 • บริการไปรษณีย์ภัณฑ์พัสดุ
 • บริการไปรษณีย์ภัณฑ์ด่วนพิเศษ EMS
 • ดำเนินการรวบรวมไปรษณีย์ต่าง ๆ ส่งศูนย์รับฝากจำนวนมากแจ้งวัฒนะ
 • ปฏิบัติงานหน่วยบริหารจัดการ

                  รับเข้าไปรษณียภัณฑ์จากที่ทำการ ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศูนย์หลักสี่ ปท.หลักสี่ และไปรษณีย์ปากเกร็ด ประเภท จดหมายธรรมดา สิ่งตีพิมพ์  ปร.ตีคืน ธุรกิจตอบรับ

 • ตรวจสอบหลักฐานการรับเข้า
 • คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ประเภทต่างๆ
 • ตรวจสอบหลักฐานการรับเข้า
 • คัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทต่างๆ
 • นับจำนวนไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทต่างๆ และไปรษณีย์ภัณฑ์ภายใน ประเภทต่างๆ ให้งานบริการรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน
 • ส่งออกไปรษณียภัณฑ์ทางราชการและไปรษณีย์ภัณฑ์ส่วนตัวจากงานไปรษณีย์มหาวิทยาลัย มสธ. ไปที่ทำการไปรษณีย์ลักสี่ และนำกลับมายัง

         รับ-ส่งหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย และ รับไปรษณีย์ภัณฑ์จากงานบริการคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์         

 • ตรวจสอบไปรษณีย์ภัณฑ์  และเอกสารทางราชการ  และลงรายการในสมุดบัญชีคุมไปรษณีย์ภัณฑ์  พร้อมกับคัดแยกและ ลงสมุดนำส่งเพื่อเตรียมนำจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจัดทำสถิติการรับ-ส่งหนังสือราชการ
 • ปฏิบัติงานบริการรับ-ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์และเอกสารทางราชการวันละ 2 รอบ

               บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัวประเภทต่างๆ ได้แก่ จดหมายธรรมดา สิ่งตีพิมพ์ ไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน จดหมายต่างประเทศ ไปรษณียภัณฑ์พัสดุ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

 • บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัว
 • บริการไปรษณียภัณฑ์ลงทะเบียน
 • บริการไปรษณีย์(จดหมายต่างประเทศ)
 • บริการไปรษณียภัณฑ์พัสดุ
 • บริการไปรษณียภัณฑ์ประเภท EMS
 • จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ ได้แก่ ซองจดหมาย กล่อง ดวงตราไปรษณีย์อากร
 • จัดทำสถิติการจำหน่ายไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัว
 • รายงานการจำหน่ายไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัว
 • ตรวจสอบและสอบสวนไปรษณียภัณฑ์ที่มีปัญหา