• วางแผนและควบคุมระบบคลังพัสดุการศึกษา โดยการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ
 • สร้างชุดวิชาในระบบคลังพัสดุการศึกษา (FG) ที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษา
 • ประมาณการวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • จัดทำทะเบียนเอกสารการรับ-จ่ายวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • ดำเนินการการรับ-จ่ายวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคลังพัสดุการศึกษา (FG)
 • จัดเก็บหลักฐานการรับ-จ่ายวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อพร้อมสำหรับการสืบค้นและตรวจสอบ
 • ตรวจรับวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกระดับการศึกษา
 • งานจัดเก็บวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • การรับ-จ่ายวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคลังพัสดุการศึกษาออนไลน์
 • จัดวัสดุการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ตามการเบิกของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • รับและจ่ายเอกสารการสอนระดับปริญญาเอก และหนังสือสั่งซื้อระดับปริญญาโท
 • รับและจ่ายและจัดกิจกรรมประจำชุดวิชาตามใบเบิก
 • รับและจ่าย พร้อมทั้งจัดเก็บ CD ประจำชุดวิชาวิชาตามใบเบิกทุกระดับการศึกษา
 • ควบคุมการจ่ายเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา และสื่อสิ่งพิมพ์
 • งานจ่ายเอกสารการสอนให้นักศึกษาที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการครบวงจร (OSS)
 • ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุบรรจุหีบห่อสำหรับเอกสารการสอน พร้อมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเบา (รถยกไฟฟ้า) ให้อยู่ในภาพพร้อมใช้งาน
 • จัดเตรียมข้อมูลจำนวนเอกสารการสอนคงเหลือในคลังพัสดุการศึกษา (FG) เพื่อเป็นยอดสำหรับการตรวจนับประจำปี ให้กรรมการตรวจนับ และเจ้าของรหัสชุดวิชาที่รับผิดชอบ
 • นำข้อมูลการคงเหลือจำนวนเอกสารการสอนในคลังพัสดุการศึกษามาทำการตรวจนับเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาในคลังพัสดุการศึกษา
 • จัดทำข้อมูลการคงเหลือเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา เพื่อนำส่งรายงานตามระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
 • ดำเนินการจำหน่ายวัสดุการศึกษาที่ชำรุดและยกเลิกการใช้เนื่องจากการปรับปรุงวัสดุการศึกษา
 • ควบคุมดำเนินการจำหน่ายวัสดุการศึกษาที่ชำรุดและยกเลิกการใช้เนื่องจากการปรับปรุงวัสดุการศึกษา