• กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการจัดส่งเอกสารการสอน
 • จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดในแต่ละภาคการศึกษา และวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับการบรรจุเอกสารการสอน
 • ดึงข้อมูลที่อยู่นักศึกษาทุกระดับการศึกษารวมทั้งนักศึกษาโครงการต่างๆ จากระบบทะเบียนบริการจัดส่ง (LG) เพื่อสร้างใบจ่าหน้าที่อยู่นักศึกษาในการเตรียมการจัดส่ง
 • จัดทำใบขอเบิกเอกสารการสอนในระบบคลังพัสดุการศึกษา (FG) และส่งให้กับงานพัสดุการศึกษา 
 • นำแผ่นที่อยู่ที่ได้จากการดึงข้อมูลมาดำเนินการ
 • ควบคุม กำกับ ดูแลติดตามตรวจสอบการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คู่มือนักศึกษา หลักสูตรต่างๆ ระเบียบการรับสมัคร กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • จัดเตรียมวัสดุสำหรับการบรรจุสื่อสิ่งพิมพ์
 • ดึงข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากระบบทะเบียนบริการ (LG)
 • นำข้อมูลที่อยู่ได้รับจากระบบทะเบียนบริการมาตรวจสอบและนับจำนวนให้ถูกต้องกับสิ่งพิมพ์สำหรับการบรรจุ
 • จัดส่งระเบียบการรับสมัคร
 • รับเข้ากิจกรรมประจำชุดวิชา
 • ควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการรับเอกสารการสอน CD ประจำชุดวิชา กิจกรรมประจำชุดวิชา จากงานพัสดุการศึกษา
 • นำใบจ่าหน้าที่อยู่นักศึกษา และเอกสารการสอนที่พร้อมสำหรับการบรรจุที่ได้รับการนับจำนวนเรียบร้อยแล้วมาบรรจุลงถุง PE
 • นำเอกสารการสอนที่ได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องอบความร้อน และนำเอกสารออกจากเครื่องอบความร้อนมานับจำนวนและใส่ลงบนภาชนะพลาสติกของบริษัทไปรษณีย์ไทย
 • บรรจุและจัดส่งโครงการสัมฤทธิบัตร
 • ควบคุมการบรรจุสื่อสิ่งพิมพ์
 • นำที่อยู่นักศึกษา และสื่อสิ่งพิมพ์มาบรรจุลงถุงพลาสติกและปิดปากถุง หรือปิดที่อยู่นักศึกษาลงบนสิ่งพิมพ์ เพื่อเตรียมการส่งออก
 • นำสื่อสิ่งพิมพ์มานับจำนวนและใส่ลงบนภาชนะพลาสติกของบริษัทไปรษณีย์ไทย
 • จัดทำบัญชีสายรถและคิดค่าฝากส่งและใบนำส่งไปรษณีย์สำหรับเอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์และสถิติการจัดส่งเอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์
 • ประสานงานกับบริษัทไปรษณีย์ไทยในการส่งออกเอกสารสอนและสื่อสิ่งพิมพ์
 • นำเอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นรถขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย
 • ดูแลและบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา
 • งานบริการการจ่ายเอกสารการสอน ณ ศูนย์บริการครบวงจร