ชุดวิชาครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารDownloadDownloadDownload
10121 อารยธรรมมนุษย์DownloadDownloadDownload
10131 สังคมมนุษย์DownloadDownloadDownload
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตDownloadDownloadDownload
10151 ไทยศึกษาDownloadDownloadDownload
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารDownloadDownload
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ *NewDownloadDownload
15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสารDownloadDownload
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน *NewDownloadDownload
16353 หลักการสื่อสารการตลาดDownloadDownload
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาDownloadDownload
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้DownloadDownload
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์DownloadDownload
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยDownloadDownload
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยDownloadDownload
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัยDownloadDownload
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาDownloadDownload
21329 การจัดประสบการณ์ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำหรับเด็ก ปฐมวัยDownloadDownload
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างDownloadDownloadDownload
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารDownloadDownload
30204 องค์การและการจัดการDownloadDownload
30205 คณิตศาสตร์และสถิติDownloadDownloadDownload
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการDownloadDownloadDownload
30210 การจัดการการผลิตและการดำเนินงานและหลักการตลาดDownload
30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์DownloadDownload
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณDownloadDownloadDownload
32208 การบัญชีชั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินDownloadDownloadDownload
32301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการDownload
32302 การจัดการการตลาดDownloadDownload
32303 การจัดการการเงินDownloadDownloadDownload
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์DownloadDownload
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการDownloadDownloadDownload
32401 การวางแผนและควบคุมงานบริหารDownload
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผนDownloadDownload
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสตร์DownloadDownload
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ *NewDownloadDownload
41211 กฎหมายแพ่ง 1DownloadDownloadDownload
41212 กฎหมายแพ่ง 2DownloadDownloadDownload
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินDownloadDownload
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน *NewDownloadDownload
41216 กฎหมายอาญา : ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ *NewDownloadDownload
41231 กฎหมายอาญา 1DownloadDownloadDownload
41232 กฎหมายอาญา 2DownloadDownload
41311 กฎหมายแพ่ง 3DownloadDownload
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1DownloadDownload
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2DownloadDownload
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3DownloadDownload
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4DownloadDownload
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1DownloadDownloadDownload
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2DownloadDownloadDownload
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3DownloadDownload
41451 กฎหมายระหว่างประเทศDownloadDownload
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานDownloadDownloadDownload
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ *NewDownloadDownload
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพDownloadDownloadDownload
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นDownloadDownload
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยDownloadDownload
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศDownloadDownload
81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์DownloadDownload
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์DownloadDownload
82429 การระหว่างประเทศของไทยDownloadDownload
90201 การจัดการฟาร์มDownloadDownload
90303 พืชเศรษฐกิจDownloadDownload
90307 การผลิตพืชDownloadDownload
91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรDownloadDownload
91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรDownloadDownload
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตรDownloadDownload
91310 หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตรDownloadDownload
91350 การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกรDownloadDownload
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรDownloadDownload
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรDownloadDownload
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรDownload
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีDownloadDownloadDownload