การสอนเสริมแบบออนไลน์

                      ด้วย  ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชัน Microsoft Teams จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอนเสริมแบบออนไลน์ แสดงความประสงค์เข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ ในชุดวิชาตามวันเวลาดังต่อไปนี้ (ให้เลือกชุดวิชา เลือกกลุ่ม และวันเวลาได้) ขอให้นักศึกษายืนยันการเข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

LINE OpenChat  ชุดวิชาเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่แสดงความจำนงเข้ารับการสอนเสริมออนไลน์ ต้องเข้าร่วมโอเพนแชทรายชุดวิชา

คลิกเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท

ชุดวิชาสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ยกเว้นนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร, โครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักศึกษาในเรือนจำ)