โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ  

  นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาใบแรกเท่านั้น

3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่ศึกษาเป็นปริญญาที่สอง

4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ( ดาวน์โหลด )

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นความสมัครใจของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

1. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใบรับรองการตรวจเอกสารขอรับเงินแบบไฟล์ .pdf (ดาวน์โหลด)/หรือใบรับรองการตรวจเอกสารขอรับเงินแบบไฟล์ .doc ( ดาวน์โหลด )

    – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    – สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสมุดประจำตัวผู้พิการ(หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ )
    – สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
    – สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
    – สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
    – เอกสารอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล / การขอย้ายสาขาวิชา) (ถ้ามี)
    – แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาพิการทุกคน)
    – แบบบันทึกการลงทะเบียนเรียนและการวางแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาพิการทุกคน)
    – สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (กรณีนักศึกษาใหม่และไม่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ)

* รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเองทุกรายการ

2.  กรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2.1 แบบไฟล์ .pdf ( ดาวน์โหลด )

2.2 แบบไฟล์ .doc สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น(สายตาเลือนลาง) ( ดาวน์โหลด )

3. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขอจัดส่งแบบสำรวจนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 64 ไฟล์ .pdf ( ดาวน์โหลด )

แบบสำรวจนักศึกษาพิการ 64 ไฟล์ .doc ( ดาวน์โหลด )

แบบบันทึกการลงทะเบียนและผลการศึกษา ( ดาวน์โหลด )

4. สำหรับนักศึกษาเก่า ที่เคยยื่นขอรับเงินอุดหนุน และได้ส่งแบบสำรวจฯมาแล้ว ขอให้ส่ง แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2563 สำหรับการพิจารณาเงินอุดหนุนฯต่อไป

แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2563 ไฟล์ .pdf ( ดาวน์โหลด )

แบบรายงานผลการเรียนปีการศึกษา 2563 ไฟล์ .doc ( ดาวน์โหลด )

5. สำหรับนักศึกษาพิการทุกคน ขอให้ส่งแบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2564 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2564 ไฟล์ .pdf ( ดาวน์โหลด )

แบบสำรวจการบริการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2564 ไฟล์ .doc ( ดาวน์โหลด )

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่งทางไปรษณีย์มายัง

     ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  สำนักบริการการศึกษา
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ (Flow chart)1