ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(DSS Center)

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมอบหมายให้สำนักบริการการศึกษา ดำเนินการจัดบริการให้แก่นักศึกษาพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยจัดเป็นศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา และ มีคณะกรรมการการจัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบายการจัดบริการสำหรับคนพิการและ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการศึกษาทางไกลสำหรับคนพิการ โดยจัดทำเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) พันธกิจที่ 2 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ และมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

     ในปัจจุบัน ศูนย์บริการนักศึกษาพิการดำเนินกิจกรรมการให้บริการนักศึกษาพิการต่างๆ ได้แก่ การให้การปรึกษาทางการเรียนและการจัดทำแผนบริการการศึกษาเฉพาะบุคคล การผลิตและบริการสื่อสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษา การประสานงานหน่วยงานและสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ การฝึกอบรมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมทุกประเภทความพิการทางการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว/สุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน