เนตรนภา อินทอง

นางสาวเนตรนภา อินทอง

ตำแหน่ง :  – หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
                – หัวหน้างานบริการนักศึกษาพิการ
                – 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (จิตวิทยา)
โทร :  0 2504 7822

E-mail : nednapa.int@stou.ac.th

สุรเชษฎ์ เบญจรัฐพงศ์

นายสุรเชษฏ์ เบญจรัฐพงศ์

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ

วุฒิการศึกษา : วท.บ.
โทร :  0 2504 7821-3

E-mail : nibomy@gmail.comsurachet.ben@stou.ac.th

นัฐกานต์ ชัยขรรค์เมือง

นางสาวนัฐกานต์ ชัยขรรค์เมือง

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
ด้านงานอำนวยการและเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษาพิการ

วุฒิการศึกษา
โทร :  0 2504 7821-3

E-mail