เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 3ง )

    การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ จะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการและสถานภาพนักศึกษา ดังนี้

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรี เป็นปริญญาใบแรกเท่านั้น

3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนและไม่เคยศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง

    ในกรณีที่นักศึกษาย้ายสถาบันอุดมศึกษา หรือย้ายสาขาวิชา/วิชาเอก เกินกว่า 2 ครั้ง นักศึกษาจะไม่ได้รับการอุดหนุนตามประกาศฯ และจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล

4. ในการสมัครเป้นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนก่อน ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดเช่นเดียวกับนักศึกษาทุกคน และยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ และหลักฐานการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา เป็นความสมัครใจ ของนักศึกษาพิการในการขอรับสิทธิ เพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

    นักศึกษาพิการสามารถติดตามข่าวสารได้จาก เว็บไซต์ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ. หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 2504 7821-3 (ในวันเวลาราชการ)