สื่อเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนังสือเสียงเดซี (Daisy)

หนังสือเสียงเดซี (Daisy)

หนังสือเสียงเดซี (Daisy) ปัจจุบันมีให้บริการนักศึกษา จำนวน 58 ชุดวิชา
ตรวจสอบชุดวิชา

เอกสารสื่อเสียง (MP3)

เอกสารสื่อเสียง (MP3)

เอกสารสื่อเสียง (MP3) ปัจจุบันมีให้บริการนักศึกษา จำนวน 58 ชุดวิชา
ตรวจสอบชุดวิชา

เอกสารสื่อข้อความ (Text File)

ข้อความ (Text File)

ข้อความ (Text File) ปัจจุบันมีให้บริการนักศึกษา จำนวน 117 ชุดวิชา
ตรวจสอบชุดวิชา

DVD ประกอบล่ามภาษามือ และ DVD ประกอบการเรียนรู้

DVD ประกอบล่ามภาษามือ และ DVD ประกอบการเรียนรู้

DVD ประกอบล่ามภาษามือและ DVD ประกอบการเรียนรู้ ปัจจุบันมีให้บริการนักศึกษา จำนวน 30 รายการ
ตรวจสอบรายการ

เรื่องเล่าจากคดีปกครอง (MP3)

เรื่องเล่าจากคดีปกครอง

เรื่องเล่าจากคดีปกครอง ปัจจุบันมีให้บริการนักศึกษา จำนวน 30 เรื่อง
ตรวจสอบเรื่อง